Wat de Toekomst brenge moge: de vervulling van 3 Najaarsfeesten

De komende week ontvangt u 3 artikelen over de Najaarsfeesten. Stuur ze alsjeblieft door naar vrienden.

Het Bazuinenfeest, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest vormen samen de Najaarsfeesten op Gods Kalender. In Wake Up! beschrijven we hoe Jezus Christus 2000 jaar geleden de Voorjaarsfeesten precies op hun kalenderdag en tot in alle details vervulde. Hij kwam om de werkelijke betekenis aan deze feesten te geven en wij geloven daarom dat ook de Najaarsfeesten op hun kalenderdagen en in alle details vervuld zullen worden, rondom Zijn Wederkomst. Elk van deze feesten wijst ook op een aspect rondom die grote gebeurtenis en daarom zijn het ook niet exclusief Joodse feesten.

Het Oude Testament staat vol met schaduwbeelden die destijds al vooruit wezen naar Christus. Hij zou al deze schaduwen, waarvan het in het Oude Testament nog niet duidelijk was dat ze vooruit wezen naar Christus, tot werkelijkheid maken door ze te verbinden met Zichzelf. Paulus verwijst aan het eind van de Romeinenbrief[1] uitdrukkelijk naar

“de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische geschriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken …” 

Als je je verdiept in deze feesten dan wordt de blauwdruk van Gods Heilsplan zichtbaar en begin je de werkelijkheid in Christus in het Nieuwe Verbond nog veel meer te waarderen. God liet dus al in het Oude Testament zien hoe de toekomst er uit zou zien en op welke wijze de Messias zou komen, maar ook zou terugkomen. Tijdens zijn eerste komst kwam Hij als Paaslam voor de redding van zondaren, maar de najaarsfeesten laten zien in welke andere hoedanigheden Hij in de nabije toekomst zal terugkomen.

Als je de komende 3 artikelen over de feesten leest, let dan vooral op de Nieuwe Verbondsbetekenis van elk van deze feesten. Sommigen hebben de neiging om de traditie van deze feesten te herstellen om op die manier terug te keren naar de zogenaamde Joodse wortels. Als we ze vooral als Joodse Feesten willen meevieren, dan is de kans echter groot dat we Christus er niet in herkennen. Diegenen die zich in dat kader voortaan door het Judaïsme laten inspireren komen zelfs los van Christus. Paulus waarschuwt daartegen.

Maar, de ware Wortel van de Edele Olijf is niet het Judaïsme maar de persoon van Christus, die al in het Oude Testament aanwezig was en waarover ook het allerlaatste hoofdstuk van het allerlaatste Bijbelboek zo duidelijk spreekt. Hoewel wij op sommige vlakken nog kunnen leren uit de tradities van het Jodendom, worden wij opgeroepen om allereerst deze feesten in het licht van het Nieuwe Verbond te zien en hun ware betekenis in ons leven tot uiting te brengen, met hulp van de Heilige Geest.

Kortom: wij zien Christus en Gods heilsplan in àl deze feesten van God. We bestuderen weliswaar de schaduwbetekenis, maar ontdekken daarin altijd de werkelijkheid in Hem die deze schaduw wilde afbeelden. De feesten hebben daarnaast ook profetische betekenis. Dat bewijs ligt er al door de exacte vervulling van de Voorjaarsfeesten. De laatste feesten bereiden ons echter voor op de wederkomst van de Messias.

Het Bazuinenfeest: de komst van de Bruidegom voor Zijn Bruid

Grote Verzoendag: De wederkomst van Christus

Loofhuttenfeest: Het Vrederijk

Hij roept ons op om elke dag klaar te zijn voor Zijn komst. En de werkelijke betekenis van deze feesten in het Nieuwe Verbond helpt ons voorbereiden en onze levensprioriteiten daarop in te stellen. De komende 3 artikelen lichten we dat per feest verder toe.

Als je het nog lastig vindt om de Bijbelse feesten aan vrienden en familie uit te leggen, wijs ze dan op deze nieuwsbrief. Wij proberen in de uitleg altijd rekening te houden met hen die Wake Up! nog niet gelezen hebben. De “verkorte editie” van Wake Up! is voor velen ook een goede opstap.

[1] Rom 16:25

 

Bestel de verkorte versie van Wake Up! hier