Pasen: neem jij de profetieën serieus?

Toen Jezus op aarde kwam vervulde Hij niet enkele, maar alle profetieën die in het Oude Testament over de (eerste) komst van de Messias waren opgeschreven. Hij leverde daarmee het sluitende bewijs dat Hij de Gezalfde van God was. Nu we dat weten, moeten we ons zelf ook eens afvragen wat wij met profetieën over de wederkomst doen? Immers, de nauwkeurige vervulling door Jezus Christus van de Messiaanse oudtestamentische profetieën zijn een van de belangrijkste keurmerken van echtheid van de Bijbel. Wist je dat meer dan 25% van de Bijbel over profetie gaat? Daar kunnen we dus niet gemakkelijk aan voorbij gaan.

De geleerden in de tijd van Jezus Christus op aarde legden geen verband tussen deze profetieën en de vervullingen door Jezus. Ze hadden veel kennis van de oudtestamentische geschriften maar hun verstand bleef voor deze Waarheid gesloten. Ze konden de connectie niet maken met de man die zij in Israël zagen rondgaan en de voorzeggingen in de Bijbel. Maar toen Jezus Jeruzalem binnenreed op een ezel, zong de menigte die Hem zag aankomen wel de Hallel Psalmen en uitgerekend deze psalmen gaan over de Lijdende Messias. Het waren profetische psalmen over de Messias die traditiegetrouw voor Pesach werden gezongen, maar deze (van God gegeven) tradities hielpen hen ook niet het verband te leggen tussen de tekst in die Psalmen over de Messias en hun Messias die op dat moment – net voor Pesach – Jeruzalem binnenreed. Velen zullen Hem beschouwd hebben als de Koning die hen zou bevrijden van de Romeinse overheersers en zij werden ernstig teleurgesteld toen Hij enkele dagen later gekruisigd werd. Zonder Pesach kun je de kruisiging van Jezus Christus beschouwen als een dramatische gebeurtenis op een volstrekt willekeurige dag. Een dag waarop het volk en de leiders besloten om Hem te kruisigen Die zonder zonde was. Jezus was  – in die gedachte – het slachtoffer geworden van menselijk onbegrip. Die gebeurtenis had gemakkelijk ook een week of een maand later kunnen plaatsvinden. Hij was toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Maar niet op Gods Kalender! Jezus vervulde de betekenis van Pesach (Nisan 14) precies op Nisan 14 zodat wij het verband konden ontdekken tussen Pesach en de kalenderdag van Zijn sterven of te wel: het verband tussen het oudtestamentische schaduwfeest en de werkelijkheid in Christus.

Waarschuwing voor herhaling

Achteraf kunnen wij veel helderder zien (ook door alles wat in de decennia na de Kruisiging over die tijd is opgeschreven in het Nieuwe Testament) dat Yeshua inderdaad de Mashiach was die al de oudtestamentische profetieën vervulde door Zijn lijdensweg, sterven en opstaan uit de dood. Maar wij zijn tegelijkertijd ook zelf weer gewaarschuwd, want een ander deel van de Bijbelse profetieën gaan over de Wederkomst van de Messias en wij worden voor dezelfde proef gesteld als de mensen in die tijd. Hoe denken wij vandaag over de Bijbelse profetieën die gaan over de wederkomst van de Messias? Geloven wij de Bijbelse voorzeggingen in het Oude Testament die gaan over de tijd dat de Messias zal terugkomen en over de tijd van het fysieke en geestelijke herstel van Israël en de verdrukking die nog zal komen over dit volk en de wereld? Voor best veel christenen is dat best een vaag verhaal geworden, omdat de profetieën op veel kansels niet echt meer letterlijk worden genomen. ‘De profetieën zullen wel geestelijk bedoeld zijn’, denken sommigen. Anderen veronderstellen dat de meeste profetieën al in de eerste eeuw zijn vervuld, zodat er nauwelijks nog een concrete verwachting van de Wederkomst van Jezus is. Gewaarschuwd zijn we zeker, want de geschiedenis herhaalt zich weliswaar niet, maar het rijmt wel. We weten uit het verleden dat de generatie die er met zijn neus boven op zit een groot risico loopt het zelf niet te zien. Ook nu zien we dat het wereldtoneel zich (in een razendsnel tempo) beweegt naar de vervulling van de profetieën rondom de wederkomst van Jezus Christus, maar de vraag is of wij zelf de tijden nog wel onderscheiden ?

Wat betekenen de Voorjaarsfeesten in ons eigen leven ?

Nog even terug naar het patroon van de Bijbelse feesten: de Voorjaarsfeesten die wij in deze tijd van het jaar vieren, zijn door Jezus Christus precies op de kalenderdag van die feesten daadwerkelijk vervuld. Daarover is onder christenen wel consensus omdat we terugkijken en de puzzel achteraf kunnen leggen. Die precieze vervulling maakt het echter ook zeer aannemelijk dat ook de 3 Najaarsfeesten door Christus ook op dezelfde wijze zullen worden vervuld en die feesten dragen alle kenmerken van Jezus’ Wederkomst in zich. Maar de vraag die wij onszelf elk jaar mogen stellen, is of deze Voorjaarsfeesten (Pesach, Ongezuurde Broden, het Eerstelingenfeest en Pinksteren) ook werkelijkheid zijn geworden in ons eigen leven?

  • Pesach – door ons belijdenis dat het offer van Christus ook voor ons betekent dat wij bevrijd zijn uit slavernij en de dood geen grip op ons heeft
  • Ongezuurde Broden – dat wij met Christus zijn gekruisigd en dat wij de zonden uit ons leven willen wegdoen om als “een ongezuurd brood” te zijn.
  • Eerstelingenfeest – dat wij met Christus zijn opgestaan in een nieuw Leven (als burgers van een hemels Koninkrijk dat straks op aarde komt)
  • Pinksteren – dat we belijden dat Gods Wet op ons hart geschreven is en wij Zijn met God in een verbond getreden op weg naar het Beloofde Land.

Lees in deze dagen nog eens het boeiende verhaal van de Voorjaarsfeesten van hoofdstuk 5 in het boek Wake Up!

Laten we bidden dat Bijbelse profetie ons en de kerken waar wij deel van uit maken, wakker schudt, zodat wij ons dringend voorbereiden op de spoedige komst van de Bruidegom voor Zijn Bruid.