De Najaarsfeesten gaan beginnen in een spannende tijd

De zomer nadert zijn einde en rond 25 september begint het seizoen van de Najaarsfeesten. Lezers die Wake Up! al enige jaren geleden hebben gelezen hebben de feestencyclus waarschijnlijk al veel bewuster meegemaakt en toegepast.

Bij de voorjaarsfeesten is het contrast met de kerkelijke traditie nog niet zo groot, want ook in de kerken vieren we het Paasfeest en het Pinksterfeest. Dit zijn feesten die hun oorsprong vonden in de instructie van God aan het volk Israël en die door Jezus Christus in de eerste eeuw van onze jaartelling werden vervuld. Al die eeuwen voor Zijn eerste komst werden deze feesten gevierd, maar de diepe betekenis ervan werd pas bekend in de tijd van het Nieuwe Testament. Zo brachten de Israëlieten in Egypte het bloed van het Pesachlam aan op de deur, waarmee ze gehoorzaam uiting gaven aan Gods instructie en hun geloof dat God hen zou redden van de dood, die de verderver zou brengen. Maar van het ritueel zelf begrepen ze waarschijnlijk maar weinig. De diepere betekening door al die jaren lag dan ook in de heenwijzing naar de toekomstige gebeurtenis van Jezus’ kruisiging en dood Paulus zou later expliciet zeggen dat Jezus ons Pesachlam is en dat wie in Hem en Zijn plaatsvervangend offer blijvend gelooft, eeuwig leven ontvangt.

Toen het volk Israël op de kalenderdag van het Pinksterfeest bij de berg Sinaï met God in het verbond trad en Zijn verbondsinstructies ontving, beseften de Israëlieten ook nog niet dat God vele eeuwen later – op diezelfde kalenderdag van het Pinksterfeest – de diepe betekenis van dit feest zou vervullen door de uitstorting van de Heilige Geest, om op die manier Zijn verbondsinstructie op de harten van de gelovigen te schrijven.

Een merkwaardige cirkel

Op internet[1] kwamen we een cirkel tegen die laat zien hoe de kerk traditioneel haar feesten viert. Het is een veelgebruikte cirkel van het liturgische jaar. Een evangelische theoloog schreef er in de winter bij dat we over een paar maanden de mooie kant van het kerkelijk jaar weer op gingen met daarbij het volgende plaatje. Met de mooie kant doelde hij vooral op de maanden van de voorjaarsfeesten:

Een opmerkende lezer schreef er onder: weet je dat in de halve groene cirkel precies het Bazuinenfeest, de Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest zitten, best een supermooie kant maar helaas niet ingetekend in de cirkel.

Precies dat is misschien wel kenmerkend voor veel christenen in onze tijd: Kerstfeest, Pasen en Pinksteren hoeven nauwelijks uitleg. Ze kijken terug op gebeurtenissen in het verleden toen Jezus op aarde was. Maar over de:

  1. Opname van de gelovigen,
  2. de Wederkomst van Christus en
  3. het Vrederijk

wordt heel erg weinig gesproken. Het geheimenis van Christus begint voor velen bij Zijn geboorte op aarde en ‘eindigt’ bij de Hemelvaart en Pinksteren. Dat ligt achter ons en daar kunnen we dus met grote zekerheid op terug kijken. De andere Bijbelse feesten (de najaarsfeesten) worden in feite weggelaten uit de cirkel van het kerkelijk jaar. Misschien wel omdat de vervulling van die feesten door Jezus Christus niet achter ons maar juist nog in de toekomst ligt en dan hebben we de neiging om er minder concreet in te zijn. Alsof vooruitkijken ons niet voldoende zekerheid geeft. En dat is ontzettend jammer want zou de hoop van de Kerk niet juist moeten liggen in het vooruitzien naar die toekomstige vervulling van de Najaarsfeesten? Dat zal immers allerminst een “Ordinary Time” zijn, maar juist de grootste positieve wereldschokkende gebeurtenis die nog komen gaat voor hen die hun geloof op Hem hebben gebouwd.

Het is dus voor de gelovigen van groot belang om de groene halve cirkel in te gaan kleuren met deze drie zeer hoopgevende feesten en niet alleen onszelf jaarlijks stevig te herinneren dat Hij spoedig terugkomt maar ook om daar dagelijks naar te wandelen in discipelschap en getuigenis.

Laat ons hart én handelen daarbij uitgaan naar de velen die onwetend zijn, zowel wat het komende oordeel van de goddelozen als wat die heerlijke vervulling van de Najaarsfeesten betreft. Nooit was de urgentie groter om al de volken te maken tot Zijn discipelen én hen te leren onderhouden alles wat Hij bevolen heeft.

Op de Hebreeuwse Kalender zijn we bij het verschijnen van dit artikel nog in de maand Elul, dat is de maand voorafgaand aan de Najaarsfeesten. Op de eerste van deze maand begint de “periode van terugkeer en bezinning” (Tesjoeva) en deze periode telt 40 dagen tot aan de start van de Grote Verzoendag in de volgende maand (Tisjri 10). Gedurende deze maand klinkt in de Hebreeuwse traditie elke dag de Sjofar als een teken dat de gelovigen zich moeten voorbereiden. Joden zeggen in deze periode tegen elkaar “de Koning is in het veld”. Christenen mogen hieraan een voorbeeld nemen en in deze tijd extra waken en bidden en zich voorbereiden in het vooruitzicht van Zijn komst.

Wij wensen iedereen een bijzonder mooie periode toe met de komende najaarsfeesten.

Als herinnering vermelden we hieronder nog de feestdata:

[2]     2022
Bazuinenfeest Waarschijnlijk… Avond 25 Sept.
Grote Verzoendag Start op de avond van 4 oktober
Loofhuttenfeest Start op de avond van 9 oktober

*

We zien nu uit naar het Bazuinenfeest dat ieder jaar weer ‘inscherpt’ en aanspoort om ons voor te bereiden op Zijn komst, als Hij de Bruid komt halen voor het grote Bruiloftsfeest in het huis van de Vader. Paulus spreekt erover dat op dat moment eerst de laatste bazuin (Tekia G’dola) zal klinken[3]. Verwijst Paulus hier naar de allerlaatste van de 100 blaastonen die in Israël jaarlijks op het Bazuinenfeest werden geblazen? Wake Up! legt de bazuinen, die bij de Feesten horen en hun belangrijke kenmerken uit. Als je dit nog nooit hebt gelezen, ga dan naar hoofdstuk 5 van het boek!

Link naar “Grote Verzoendag voor christenen’- studie

Veel christenen zijn op zoek naar de betekenis van Grote Verzoendag voor christenen en soms wordt deze verward met de betekenis van het Paasfeest. Beide feesten staan weliswaar in het teken van Verzoening, maar de volgorde van deze feesten geeft ons dieper zicht op Gods Plan. Wil je meer weten over de diepere betekenis en toepassing van Grote Verzoendag dan hebben we een uitgebreide studie daarover geschreven. Klik op deze link

 

DOWNLOAD HIER DE GRATIS STUDIE (PDF)

 

Shalom !

 

[1] Bron: https://www.thirdchurchrva.org/blog

[2] Let wel: Het Bazuinenfeest begint formeel pas als het eerste streepje van de nieuwe maan met het blote oog zichtbaar wordt. Is dit een dag later dan de avond van 25 September, dan schuiven op Gods kalender de andere feesten ook een dag op.

[3] Zie 1 Kor. 15:52