De reden van Hemelvaart

Waarom bleef Jezus niet op aarde ?

We vieren de Hemelvaart van Jezus Christus al bijna 2000 jaar. Hemelvaartsdag behoort weliswaar niet tot de Bijbelse feesten maar het is wel een heel belangrijke gebeurtenis op de Bijbelse tijdslijn. Heb je je ooit afgevraagd waarom Jezus eigenlijk naar de Hemel moest gaan? Had het niet veel beter geweest als Hij op aarde was gebleven? De antwoorden op die vragen geven belangrijke informatie over Gods Reddingsplan.

We leven in een spannende tijd waarin we uitzien naar de Wederkomst van de Messias, althans we hopen dat christenen daar in grote getalen naar uitzien. Met name over de Wederkomst is er bij sommigen onduidelijkheid; komt Jezus nu terug naar de aarde of worden christenen opgenomen naar de Hemel? De vraag waarom Jezus naar de Hemel moest gaan houdt verband met weer een andere vraag: wat is de reden dat Hij zal terugkeren?

 

Waarom de Hemelvaart?

Voordat Jezus gekruisigd werd en opstond uit de dood vertelde Hij Zijn discipelen dat Hij terug zou gaan naar de hemel en hij gaf daarbij gelijk de reden aan:

Ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden in het huis van Mijn Vader en in dat huis zijn vele kamers![1] Het was dus noodzakelijk dat Jezus naar het huis van Zijn Vader ging, want anders zouden de kamers niet klaargemaakt worden voor de komst van al Zijn discipelen. Jezus had dus een opdracht te vervullen en Hij verwees hierbij naar de traditie van het huwelijksritueel. Het logisch gevolg van zijn mededeling is dat er een dag komt dat Hij de stap zal zetten om Zijn discipelen te halen.

Waarom de Opname?

De toekomstige opname van Zijn Gemeente heeft dus alles te maken met de historische reden van de Hemelvaart. Jezus ging vooruit om alles in gereedheid te brengen. Als de bazuin klinkt dan wordt de Gemeente niet alleen opgenomen, maar Jezus komt de Gemeente ook tegemoet in de lucht[2]. Jezus zegt dat Hij Zijn discipelen komt halen zodat ze zullen zijn waar Hij op dat moment is en dat is in het huis van God de Vader, in de hemel. Hij haalt ons en brengt ons naar die hemelse Plaats.

Er kan dus alleen sprake zijn van een toekomstige opname als er ook sprake was van een Hemelvaart. Er is dus alle reden om al 2000 jaar te vieren dat Jezus de aarde verliet, want juist dat betekent dat Hij terugkomt om ons te brengen waar Hij is.

Waarom de Wederkomst?

De opname van de Gemeente staat dus in direct verband met de Hemelvaart, maar de Wederkomst heeft een hele andere plaats in Gods Reddingsplan; het is eigenlijk een heel andere verhaallijn in de Bijbel. Toen Jezus op aarde was vertelde Hij dat Zijn Koninkrijk niet van deze aarde was, maar dat het een hemels koninkrijk is met aardse ambassadeurs. Jezus beloofde wel dat er een tijd zou komen dat Hij zou terugkomen om dat Koninkrijk naar de aarde te brengen, waarna Hij zal regeren als Koning over de aarde. Dat wordt ook wel het Vrederijk genoemd en het omvat een periode van 1000 jaar[3], waarna Hij het koningschap zal overdragen aan God de Vader[4].

Die 1000 jaar maakt de periode van 7000 jaar vol vanaf Adam en Eva. Als elke dag voor God is als 1000 jaar[5], dan is het Vrederijk dus eigenlijk de sabbatsperiode, de 7e dag. Gedurende die tijd zal de satan gebonden zijn en zal hij de volkeren niet kunnen verleiden.[6] Jezus waarschuwt echter dat er voorafgaand aan het vestigen van Zijn Koninkrijk op aarde een korte en zeer heftige periode zal plaatsvinden op aarde. Het zal een tijd zijn van verdrukking en van oordeel. In de eerste hoofdstukken van het boek Openbaring wordt duidelijk dat God daarbij aan de satan de ruimte laat om te misleiden en te onderdrukken. De mens zal worden overgeleverd aan zijn eigen keuzes en ongehoorzaamheid aan God. De antichrist die op aarde zal verschijnen zal worden geholpen door een valse profeet, die grote tekenen doen[7] en tegelijkertijd zullen er enorme hongersnoden, oorlogen en ziekten over de aarde komen, die de mens radeloos in de handen van een nieuwe wereldorde zullen drijven. Deze wereldorde heeft de totale controle over de mensheid op haar agenda staan.

Met welke reden zou zij dat willen? Omdat de satan weet dat zijn tijd kort is en dat het koninkrijk van Jezus Christus aanstaande is. Na een periode van 3,5 jaar zal deze antichrist zichzelf uitroepen als god met de opdracht dat alle mensen hem zullen aanbidden. Deze mensen krijgen ook een (technologisch) merkteken dat verbonden is met deze totalitaire wereldorde. Alleen met dit merkteken kunnen ze blijven kopen en verkopen. Satan zal alles in het werk stellen om de groep die dit merkteken niet willen, te vervolgen en uit te sluiten van de samenleving. De Bijbel waarschuwt ervoor dat wie het merkteken aanvaarden, verloren zullen zijn. Maar zij die Jezus Christus als Messias aanvaarden, zullen waarschijnlijk omgebracht worden, maar hun leven in de eeuwigheid behouden.[8]

Zodra de satan zichzelf uitroept als god zal hij ook achter het volk Israel aangaan om het uit te roeien, juist omdat God zelf heeft beloofd dat uiteindelijk het toekomstige aardse bestuurscentrum van Zijn Vrederijk in Israel gevestigd zal worden en het volk Israel dan een belangrijke functie krijgt als hoofd van alle naties.

We zijn dan aanbeland in de tweede helft van deze 7-jarige periode.[9] We lezen in het boek Openbaring dat vanaf dat moment God Zijn oordelen over de aarde en haar bewoners laat komen. Dat is de periode van het begin van het einde van de satanische overheersing, die zal eindigen als Jezus wederkomt en de antichrist en de valse profeet geworpen worden in de poel van vuur.[10]

Twee verhaallijnen

De Opname van de Gemeente en de Wederkomst van Jezus Christus zijn dus twee verschillende verhaallijnen en hebben verschillende doelen. Er zijn theologische visies waarin voor een aparte opname van de Gemeente van Jezus Christus geen plaats is. Paulus schrijft aan de Gemeente in Tessalonica dat de gelovigen op een toekomstig moment in één oogwenk worden weggenomen[11] van de aarde en dat ze Hem tegemoet gaan in de lucht om bij Hem te zijn. Deze theologen kunnen die belofte van Paulus maar moeilijk een plaats geven. Zij opperen dan dat Paulus wellicht heeft bedoeld dat de gelovigen Jezus tegemoet zullen gaan om Hem binnen te halen als Koning bij Zijn Wederkomst. De Wederkomst is in hun ogen dan wel bovennatuurlijk, maar dat “tegemoet gaan van de gelovigen” is dan niet een bovennatuurlijke gebeurtenis; het wordt meer begrepen als een tegemoet gaan van de Koning. Een dergelijke opvatting kun je alleen maar volhouden als je de belofte van Paulus niet letterlijk wilt nemen, terwijl Paulus toch duidelijk is. Paulus zegt dat er een moment komt dat de (levende en al overleden) discipelen van Jezus met kracht worden weggenomen. Hij gebruikt hiervoor het Griekse woord “harpadzo” dat misschien wel het best vertaald kan worden met “weggegrist”.[12] Dat heeft dus niets te maken met christenen die Jezus binnenhalen als Koning, maar met christenen die worden weggenomen, omdat Jezus zegt dat zij niet voor Gods oordeel bestemd zijn en dat is precies wat er over de aarde voltrokken wordt.[13]

De komst van de antichrist èn het oordeel van God komen nadat de christenen met kracht zijn weggenomen. Maar dat weggrissen past dus ook precies in het beeld van de Bruidegom die, nadat hij de bruidskamer heeft klaargemaakt in het huis van de Vader, zal terugkomen om Zijn Bruid te halen voor de grote dag van de Bruiloft; en die vindt toch echt plaats in de hemel. Dat weten we omdat in Openbaring 19 sprake is van een Bruiloftsmaal dat altijd aan het eind van de bruiloftsweek gehouden wordt, als de Bruid en Bruidegom eerst 7 dagen hebben verbleven in de Bruidskamer. Dat hemelse bruiloftsmaal vindt plaats net voordat Jezus als Koning naar de aarde terugkeert. Voor dat Bruiloftsmaal in de hemel is het noodzakelijk dat de Bruid daar aanwezig is.

De verbinding tussen twee verhaallijnen – de harpadzo van de ambassadeurs

De eerste verhaallijn is dus die van Jezus Christus, die naar de Hemel vertrok om een plaats voor te bereiden en die Zijn Bruid komt halen om te zijn waar Hij is. Zowel de Hemelvaart van de Bruidegom als Zijn komst om haar te halen passen dus in het beeld van het aloude Hebreeuwse huwelijksritueel. Alle discipelen van Jezus vertrekken dus daadwerkelijk naar een andere plaats. Dat is de verhaallijn van de Opname van de Bruidsgemeente.

De tweede verhaallijn is die van een hemels Koninkrijk dat op een toekomstig moment op aarde gevestigd zal worden, nadat de tegenstander een laatste poging heeft gedaan om de totale heerschappij te krijgen en nadat Gods oordelen daarover zijn gekomen. Het is een verhaallijn waarin God en de satan een centrale rol vervullen. Dat is de verhaallijn van de Wederkomst. Het hemelse Koninkrijk wordt ook het Koninkrijk op aarde gevestigd.

Die twee verhaallijnen hebben overigens wel verbinding met elkaar; voordat het hemelse koninkrijk op aarde wordt gevestigd als het Vrederijk, zullen de oordelen van God over de satan en zijn medestanders komen en over een wereld die in een climax van zonde leeft en die God verafschuwt. Voordat die oordelen komen zal God zijn ambassadeurs terugtrekken omdat deze strijd niet een strijd is van de ambassadeurs maar van God zelf. Enig idee hoe die terugtrekking van de ambassadeurs zal plaatsvinden? Juist: de harpadzo !

 

[1] Naar Johannes 14:1-3

[2] 1 Tess. 4:17

[3] Openb. 20

[4] 1 Kor 15:24

[5] Ps. 90:4, 2 Petr.3:8

[6] Openb. 20:1-3

[7] Openb. 13:13-15. Daar ‘een ander beest’ genoemd. Zie ook Openb. 19:20.

[8] Openb. 13:15b

[9] Openb. 13:4

[10] Openb. 19:20

[11] 1 Tess. 4:15-17, maar ook 1 Cor. 15:51

[12] In het engels:’ rapture’ dat afgeleid is van het latijnse woord ‘rapimur’.

[13] Zie o.a. Openb. 3:10