De Finale – de vervulling van het Loofhuttenfeest

In het vorige artikel bestudeerden we de uiteindelijke en gefaseerde vervulling van Grote Verzoendag. Die zal plaatsvinden als de hemelse Hogepriester vanuit de hemelse Tempel zal terugkomen op aarde en elke knie zich voor Hem zal buigen. Heel Israël zal behouden worden en zijn Messias zien.[1] Wat een tijd zal dat zijn als ook alle duistere machten zich moeten buigen voor Christus en de satan, na eerst voor de duur van het Vrederijk in de afgrond te zijn opgesloten, uiteindelijk voor altijd in de poel van vuur wordt geworpen.

Na Zijn terugkeer op die laatste Grote Verzoendag wacht dus alleen het Loofhuttenfeest  nog op het moment dat het van zijn schaduwbetekenis wordt ontdaan en zijn Nieuwe Verbondsbetekenis werkelijkheid wordt.

Rond het Loofhuttenfeest werden tot de tijd van de verwoesting van de tempel 70 stieren geofferd. Elke stier vertegenwoordigde een van de volken op aarde en 70 volken symboliseerden dus alle volken op aarde. Israël was de natie die door God apart gesteld – geheiligd – was als priesters voor de volken. Het was een volk van middelaars en volgens de Bijbelse belofte zal Gods Israël dat ook in het Vrederijk zijn.

Zondagavond 23 September – start van het Loofhuttenfeest(tot 28 September)

Het Loofhuttenfeest is enerzijds een feest ter herinnering aan de woestijnreis van het volk Israël. Tijdens die reis kwam God onder hen tabernakelen, of te wel: woning maken. De bouw van de tabernakel, waardoor God onder Zijn volk kwam wonen, begon ongeveer 3500 jaar geleden op de kalenderdag van het Loofhuttenfeest. God vroeg het volk later om tijdens het feest zeven dagen met hun families in loofhutten te wonen. Op die manier werden zij eraan herinnerd dat hun tent op aarde tijdelijk is en dat zij afhankelijk van God zijn.

Wanneer wordt het Loofhuttenfeest dan uiteindelijk in werkelijkheid vervuld? Elk van de eerdere feesten heeft in Jezus Christus zijn vervulling gevonden. Als de vervulling van Grote Verzoendag alles te maken heeft met Zijn Wederkomst dan heeft het Loofhuttenfeest alles te maken met het moment dat Jezus als Koning der koningen op aarde zal regeren en Zijn Koninkrijk hier definitief zal vestigen. Dat is dan de start van het 1000-jarige Vrederijk.

Hoewel dit feest vervuld zal worden, voorzegt de profeet Zacharia dat dit feest ook gedurende dat Vrederijk op aarde gevierd zal blijven worden. Dat is op zich niet vreemd, want ook de al vervulde voorjaarsfeesten worden nog steeds in hun nieuwtestamentische betekenis op hun kalenderdagen herdacht, maar ook gevierd door de betekenis ervan dagelijks in geloofspraktijk te brengen. [2]

Het Loofhuttenfeest zal niet alleen door Israël, maar door alle volken op aarde gevierd worden. Omdat Jeruzalem vanaf dat moment het regeringscentrum van de wereld vormt, zullen alle volken en hun leiders op dat Loofhuttenfeest naar Jeruzalem komen voor de jaarlijkse bijeenkomst van “de Verenigde Naties onder Jezus Christus”.[3] Volken die weigeren om tijdens dat feest in het najaar met hun afvaardiging naar Jeruzalem te komen, die zullen geconfronteerd worden met droogte in hun land. Hoewel het rijk van de duisternis en zijn satanische heerser dan geen macht meer hebben, zal er hier en daar nog bepaalde rebellie kunnen zijn tegen het Koninkrijk van Jezus Christus, maar de wereld zal toch een heel lange periode van vrede kennen.[4] Het zal een tijdperk zijn van de zichtbare heerschappij van Jezus Christus als Koning van alle koningen op aarde.

Hoewel ook rond andere feesten in het jaar oogsten worden binnengehaald, is voorafgaand aan het Loofhuttenfeest alle oogst van het jaar in de schuren gebracht. Het is precies wanneer deze schuren in Israël gevuld zijn met overvloed, dat God aan zijn volk vraagt om een week in een loofhut te wonen en te beseffen Wie hen uit de duisternis en slavernij van Egypte heeft gered en hen naar het beloofde land heeft gebracht. Dat gaat nog iets verder dan ‘de Dankdag voor Arbeid en gewas’ die protestanten tegenwoordig kennen.

Ja, we wachten op Gods Bijbelse kalender nog op de vervulling van de 3 Bijbelse Najaarsfeesten. We weten niet in welke jaren deze feesten precies vervuld zullen worden, maar aan de gebeurtenissen om ons heen zien we wel dat de resterende tijd snel korter wordt.

De betekenissen van deze 3 najaarsfeesten houden stevig verband met elkaar. Het moment dat de hemelse Bruidegom Zijn Bruid haalt voor de “Bruiloftsweek” en de Bruiloft van het Lam, zijn de vervulling van het Bazuinenfeest.[5] Maar het moment waarop de hemelse Hogepriester uiteindelijk de hemelse Tempel verlaat en de start van het Vrederijk, zullen dicht bij elkaar liggen. Wij denken dat het heel waarschijnlijk is dat de vervulling van deze feesten in een najaar, op de kalenderdagen van deze feesten zal plaatsvinden, omdat Christus ook de voorjaarsfeesten precies op hun datum heeft vervuld

Maar laten we elke dag klaar zijn voor Hem en tegelijkertijd  uitzien naar die dag, die straks komen gaat !

[1] Zie bijv. Jes. 60:21

[2] Zie bijv. 1 Kor. 7-8. Paulus verwijst naar het Paasfeest en roept de Korintiërs op om dit feest te vieren als vers en ongezuurd deeg, met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Dat is een instructie hoe wij ons moeten gedragen.

[3] Zie Jes. 60:3

[4][4] Zie Openb. 20:7-8. Nog éénmaal zal de duivel ‘de volkeren aan de vier hoeken der aarde verleiden … om hen tot de oorlog te verzamelen’.

[5] Zie Openb. 19:6-10