Uitzien naar de vervulling van het Bazuinenfeest

We naderen de start van de 7e maand op Gods Kalender en dat is de tijd van de najaarsfeesten. Deze feesten staan in het teken van verwachting, omdat deze feesten rondom de Wederkomst van Jezus Christus vervuld zullen worden. In tegenstelling tot de voorjaarsfeesten zijn de feesten in deze zevende maand dus nog niet vervuld door Jezus Christus.

Nu of in oktober ?

Het Bazuinenfeest begint op de eerste dag van deze maand Tisjri. De verwachting is dat dit jaar het bazuinenfeest zal beginnen op de avond van 7 of 8 september, maar er is enige discussie of de voorjaarsfeesten op de hedendaagse kalender dit jaar niet een maand te vroeg hebben plaatsgevonden in vergelijking met Gods Kalender, omdat het Pesachfeest op de moderne kalender dit jaar al voor de lente-equinox op de kalender stond. Als de voorjaarsfeesten op Gods Kalender dus een maand later plaatsvonden, dan begint het Bazuinenfeest pas op de avond van 6 of 7 oktober en dat lijkt ons aannemelijk, omdat het Bazuinenfeest anders zou starten voor de herfst-equinox.

 

Waakzaam of niet? De dag van de Opname

Het Bazuinenfeest is het enige feest op Gods kalender dat begint bij het zichtbaar worden van de nieuwe maan. Omdat de maan gedurende een aantal dagen voorafgaand aan de nieuwe maan niet zichtbaar is, is dat ook een van de redenen waarom deze dag de “verborgen dag” werd genoemd.

Nog altijd worden er in de christelijke wereld veel artikelen over de Opname van de Gemeente gepubliceerd waarin de diverse auteurs komen met de Bijbelse uitspraak dat “niemand de dag noch het uur ervan kent”. Om die reden zou het – in die uitleg – voor christenen ook niet echt nuttig zijn om zich waakzaam bezig te houden met het onderscheiden van de tijd dat de Bruidegom komt. Bij God kun je het immers nooit weten omdat bij Hem een periode van “duizend jaar als één dag zou zijn” en andersom. Maar die gedachte is in tegenspraak met Jezus‘ beschrijving van de gebeurtenissen die aan de Opname vooraf gaan, waarbij Hij juist wijst op een gebrek aan waakzaamheid in de parabel van de wijze en dwaze maagden. Ook zegt Jezus in Mattheus 24 wat er in de wereld aan Zijn wederkomst vooraf zal gaan, waarna Hij oproept om “waakzaam te zijn”.

Dan zijn er anderen die de waakzaamheid afwimpelen met de gedachte dat “alleen de Vader” het weet. In het boek Wake UP! leggen we uit dat het hier gaat om een Joods idioom dat verwijst naar het Hebreeuwse bruiloftsritueel, waarbij de bruidegom pas de bruid mocht gaan halen als de vader een sein gaf. De discipelen waren zeer goed op de hoogte van de Joodse beeldspraak die Jezus gebruikte. Zij wisten genoeg, want Jezus verwees hiermee naar een toekomstige Bruiloft ! Kon dit nog iets anders betekenen dan dat Jezus Christus in de toekomst als een Bruidegom zal komen om Zijn Bruid te halen op het feest, waarvan inderdaad “niemand de dag noch het uur” wist ?

In Mattheus 24 zegt Jezus tegen Zijn Discipelen dat niemand de dag noch het uur kent en sommige bijbelvertalingen voegen daar aan toe “ook de Zoon niet”. In de Statenvertaling en de King James vind je deze toevoeging overigens niet. Hoewel we weten dat in het huwelijksritueel de zoon wacht op het teken van de vader om de bruid te mogen halen, betekent dit natuurlijk niet dat de Zoon niet van het tijdstip van de Opname van de Bruid op de hoogte is. De Zoon zit immers aan de rechterhand van de Vader en Jezus benadrukte dat Hij en de Vader één zijn:

“Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is. (Joh. 14:11)

 

Complete rust ter herinnering of een dag van lawaai?

God’s instructies om het Bazuinenfeest te vieren zijn heel summier en dat maakt dit feest des te mysterieuzer. In Leviticus 23 krijgt het volk de opdracht om een “rustdag” te hebben, aangekondigd door bazuingeschal. In het Hebreeuws staat er dat het een “complete rust ter herinnering” moet zijn. Er wordt daarbij geen uitleg gegeven waarvan dit feest dan een herinnering moet zijn. Voor veel Joden is dit Feest ook vandaag nog een mysterie. Hoewel het op Gods Kalender de 7e maand van het religieuze jaar is, werd in de Babylonische tijd deze maand de eerste maand van het burgelijke nieuwjaar en daarom lees je ook vaak dat men Rosj Ha’Sjana viert (“Kop van het jaar”), of Nieuwjaarsdag. Die dag wordt door hen dan juist gevierd met feest en lawaai.

 

Paulus spreekt over de Laatste Bazuin, de ‘Tekia Gedola’

Pas in de eerste eeuw na Christus legt Paulus, in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe, eindelijk het geheimenis uit dat bij die laatste bazuin van het Bazuinenfeest hoort. Eigenlijk zegt Paulus dat dit mysterieuze feest een geheimenis in zich draagt; hij legt uit dat bij het klinken van die specifieke “laatste bazuin” de doden die in Christus zijn gestorven, zullen worden opgewekt en dat Zijn volgelingen, die op dat moment op aarde leven, dan in één ogenblik veranderd zullen worden. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen herhaalt hij dit en koppelt het daar opnieuw duidelijk aan de Opname van de gelovigen.[1]

Dit is dus de reden waarom het Bazuinenfeest ook wel ‘Jom Teroe’a’ wordt genoemd: “De dag van het wakkermakende bazuingeschal”.

Uit al de functies van het blazen op de bazuin is bij de Joden het uiteindelijke beeld ontstaan van het Bazuinenfeest, een feest dat ze in de volledige betekenis nog niet begrijpen als zij Jezus Christus niet als hun Messias zien. En toch zijn hun tradities hierin van bijzondere betekenis als je het Nieuwe Testament er bij neemt. Het bazuinenfeest wordt ingekleurd door 3 thema’s waarvan zij verwachten dat die gebeurtenissen in de toekomst op het bazuinenfeest vervuld zullen worden:

  1. De Kroning van de Koning
  2. De Huwelijksplechtigheid van de Messias
  3. De Opstanding van de doden

Deze kernthema’s zijn niet bedacht door nieuwtestamentische christenen die in Jezus Christus geloofden, maar ze komen tot ons vanuit de Hebreeuwse geschiedenis! Des te meer is het bijzonder dat wij juist deze gebeurtenissen op grond van het Nieuwe Testament verwachten rondom de opname van de Bruidsgemeente. Laten we die 3 thema’s eens doorlopen en belichten vanuit hun Nieuwtestamentische werkelijkheid in Christus;

 

1.De Kroning van de Koning Ha’Melech

De Kroning van Jezus Christus als onze Koning is een hemelse aangelegenheid die alles te maken heeft met het Bazuinenfeest. Op dat kroningsfeest is plaats voor gelovigen die Jezus Christus ook als Koning aanvaardden in hun leven. Dat is nog niet zo eenvoudig omdat veel christenen vaak rondlopen met het idee ‘dat God gericht is op hun welzijn’. De bazuinen herinneren ons er echter aan dat iedereen die op de Opname hoopt, uiterlijk op het grote Bazuinenfeest geleerd móét hebben Hem als Koning door zijn of haar leven te dienen en te aanbidden. Iedere gelovige in Christus wil graag – als onderdeel van de Bruid – op de hemelse Bruiloft verschijnen, maar zijn we dan ook bereid al in dit leven als oprechte dienaren de Koning der koningen te dienen en Zijn geboden te gehoorzamen?

Het boek Openbaring geeft een volgorde aan: na de Opname van de gelovigen zal Jezus Christus in hun aanwezigheid als Koning zichtbaar zijn.[2]

 

2. De huwelijksplechtigheid van de Messias in de hemel

Het Hebreeuwse huwelijksritueel is een van de meest fascinerende afschaduwingen van de Opname van de Bruid vóór de periode van de Grote Verdrukking. Het volledige patroon van de Opname van de Bruid is als een geheimenis verstopt in dit aardse ritueel. Wie dit meer in detail wil begrijpen moet vooral nog eens het zesde hoofdstuk in het boek Wake UP lezen !

Niet alleen het aardse bruiloftsritueel maar ook het door God ingestelde aardse huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van het uiteindelijke huwelijk tussen Bruid en Bruidegom. Reden te meer om niet alleen de ceremonie maar ook het huwelijk zelf te heiligen. Daarom is het op zijn plaats dat wij, voor zover getrouwd, nagaan hoe ons aardse huwelijk dit hemelse huwelijk van de Bruid en de Bruidegom weerspiegelt of beter: voorafschaduwt. Ook die confrontatie met onze gebrekkigheid daarin hoort bij die voorbereidende maand Eloel, de tijd van zelfonderzoek, waarin wij ons nu bevinden.

De huwelijksplechtigheid tussen Christus als de Bruidegom en de Gemeente als de Bruid zal dus plaatsvinden direct na de Opname van de Bruid naar de hemel.

 

3. De opstanding der doden

Paulus legt het Bazuinenfeest uit en spreekt daarbij ook over de opstanding van de doden, die in Christus ontslapen zijn. (1 Th. 4:16-17)

Maar ook de Talmoed en de Machzor, het traditionele Joodse gebedenboek voor Rosh Ha’Sjana, gingen er al van uit dat de doden zullen opstaan op dit Bazuinenfeest!

De profeet Jesaja verwijst eveneens naar het moment van het opstaan van de doden, waarna God Zijn volk oproept de binnenkamer in te gaan, de deuren te sluiten en “zich een korte tijd te verbergen, tot de gramschap over is.” (Jes. 26:19-21). De kennis van de tradities rondom dit bazuinenfeest helpen je op deze manier ook om bepaalde bijbelteksten veel beter te plaatsen. De Joodse traditie benadrukt ook dat de hemel geopend wordt op dit feest.

 

Witte klederen

Op het Bazuinenfeest dient men – volgens de oude Hebreeuwse traditie – vlekkeloos witte linnen kleding te dragen!

Voorafgaand aan het Bazuinenfeest, in de maand van zelfonderzoek, wast en bleekt men de kleding tot ze zo wit mogelijk is, waarna de kledingstukken worden uitgerekt om alle rimpels te verwijderen! De kledingstukken worden vervolgens opgevouwen tot de dag waarop het Bazuinenfeest wordt uitgeroepen. Deze uiterlijke rituelen zijn een prachtig beeld van een innerlijke houding, die Paulus in een huwelijkscontext beschrijft in de brief aan de gemeente van Efeze (5:26-27). Een en ander is helemaal in lijn met het beeld dat de Bruid zal verschijnen op de Bruiloft in het Huis van de Vader in smetteloos witlinnen klederen. De Bruiloft van de Messias vervult dus ook op dit punt de eerdere schaduw van het Bazuinenfeest. Juist daarom zien we zo uit naar de vervulling van dit feest.

Het Bazuinenfeest was, zoals hiervoor gezegd, een dag van complete rust. Iedereen wachtte in spanning af of de nieuwe maan werd waargenomen. Als dat niet zo was, dan moest men nog een dag wachten, maar zodra de mensen in het hele land aan de bazuin hoorden dat het Bazuinenfeest was begonnen werd al het werk stilgelegd en trokken zij de witte klederen aan die al klaar lagen. Vanaf dat moment was er geen tijdsruimte meer om zich nog voor te bereiden op het feest; het was immers al begonnen.

In het boek Openbaring (3:5) staat geschreven dat “wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen en dat Jezus Christus zijn naam niet zal uitwissen uit het Boek des Levens.” Zowel de witte klederen als dit “Boek des Levens” verwijzen weer heel duidelijk naar de periode van de Grote Bruiloft en dus naar de vervulling van het Bazuinenfeest.

 

De verborgen dag – Jom Ha’Kese

De Talmoed geeft aan dit Bazuinenfeest ook de naam ‘Jom Ha’Kese’, woorden die ‘dag der verberging’ of de ‘verborgen dag’ betekenen. Juist omdat het Bazuinenfeest begint bij het vaststellen van het eerste streepje van de nieuwe maan is dit het feest van de ‘verborgen maan’.

De verborgen maan is tegelijkertijd een beeld van de gelovigen die ‘verborgen’ zullen zijn als het grote Bazuinenfeest aanbreekt. De dag waarvan “niemand de dag noch het uur” kent, zal voor diegenen die worden opgenomen nu ineens een herkenbare dag geworden zijn, terwijl deze voor de wereld altijd een verborgen dag zal blijven. Elk jaar worden we aan deze dag herinnerd, áls we tenminste Gods feesten in gedachten houden.

 

Jom Ha’Dien de dag van het oordeel

Het aantal bijnamen voor het Bazuinenfeest is nog niet ten einde. Deze dag wordt binnen de Joodse traditie ook wel ‘de dag van het oordeel’ of Jom Hadien genoemd.

Dit is in onze tijd een gevoelig onderwerp voor veel nieuwtestamentische gelovigen. Velen geloven dat zij niet in het oordeel komen. Deze dag beschrijft echter niet het Grote en Laatste Oordeel, maar wel een schifting die God vandaag al aanbrengt. De Bijbel sluit ook via Petrus (1 Pet. 4:17) aan op deze gedachte:

“Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal

het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Als de gelovigen in de hemel komen voor de Bruiloft is het ook de tijd waarop onze werken voor de rechterstoel van Christus geoordeeld zullen worden. Het gaat dan niet over al dan niet behouden zijn, want deze gelovigen zijn al door Christus naar de hemel vervoerd. En toch zullen de werken beoordeeld worden zodat duidelijk wordt wat wij in ons leven hebben gebouwd op het fundament dat Christus is.[3]

Tenslotte

Nu we het echte geheimenis rond het Bazuinenfeest gaan begrijpen, kunnen we ons ook indenken dat wij op deze bijzondere dag in het najaar volledig tot rust komen en in geestelijke zin nagaan of we “witte klederen dragen”, als teken dat we op de komst van de Bruidegom wachten?

Ja, natuurlijk moeten we élke dag klaar zijn. Maar zo’n uitspraak wordt maar al te vaak gebruikt om er ons makkelijk van af te maken. Maar er komt spoedig een dag dat Christus voor de deur staat voor Zijn Bruid en alleen tot die tijd hebben we nog de mogelijkheid om ons zeer bewust voor te bereiden op die komst, want anders overvalt Zijn komst ons misschien wel. Wat zou de impact zijn voor ons discipelschap als wij ons echt tijdens het jaar gaan afvragen of we voorbereid zijn, of we bewust waken en bidden en de werken doen die Hij voor ons heeft bereid?

Daarbij gaat het er niet om dat wij allerlei Joodse rituelen nadoen, maar dat wij heel goed leren beseffen wat de aanstaande vervulling van deze feesten voor ons betekent. En dan helpt het zeker om op het Bazuinenfeest stil te staan bij de vervulling die straks echt gaat komen.

 

Ik plant vandaag nog een boom ?

Heb je wel eens gehoord dat iemand zei: Ja, maar als Jezus morgen terug komt, dan plant ik vandaag nog een boom, waarbij ze vaak naar Luther verwijzen. Laten we eerlijk zijn; meestal betekent dit dat we wel geloven dat Jezus misschien ooit nog eens terugkomt, maar dat we een excuus zoeken om toch nog vooral in ons aardse leven onze eigen agenda te blijven volgen.

De Bijbel laat duidelijk zien dat ons leven zo ingericht moet zijn dat we, door actief wakend naar de Bruidegom uit te zien en ons biddend en werkend op Zijn komst voor te bereiden, die Laatste bazuin met groot verlangen en ontzag verwachten. Het moet de houding van ons hart zijn. Het planten van een boom in de tussentijd staat dan altijd in het licht van Zijn Wederkomst.

Door het Bloed van Jezus Christus (Pesach feest) is een christen op Gods Weg geplaatst, maar het horen bij de Bruid vraagt erom dat de hartsgesteldheid van de gemeente van Filadelfia[4] tot uitwerking is gekomen in ons gedrag.

We zien de tijd van de Bruiloft heel snel naderbij komen. Alles in de wereld om ons heen wijst ook op deze aanstaande gebeurtenis. De Bruid kan bijna niet meer wachten ! Zij kijkt naar boven: zal het dit jaar zijn ?

Kom Here Jezus, Kom!

 

[1] 1 Th. 4:15-17 , 1 Kor. 15:51-52

[2] Op. 11:15-17, 19:6

[3] 1 Kor. 3:10-15

[4] Op. 3: 7-13